Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Golub-Dobrzyń

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023   31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019.    W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu zwrócił się do Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

 

WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023

  31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019. 
  W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu zwrócił się do Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

  - do Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu - 3 ławników do orzekania z zakresu spraw rodzinnych i nieletnich.

 

     KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM


     Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 • jest nieskazitelnego charakteru,

 •  ukończył 30 lat,

 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,

 •  nie przekroczył 70 lat,

 •  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

 •  posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

      KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM


 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze

 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,

 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,

 • duchowni, 

 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 

 • funkcjonariusze Służby Więziennej,

 • radni gminy, powiatu i województwa.


      Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

      KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW


      Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 • prezesi właściwych sądów,

 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych

 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

     TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

     Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 roku.

 

     WYMAGANE DOKUMENTY

      Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

  Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone 
  datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia

 • 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego[1]

 •  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

 • Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

     Rada Miasta Golubia-Dobrzynia będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

 

     WZORY DOKUMENTÓW - do pobrania w załącznikach.

 

     Wzory dokumentów można pobrać także w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń w pokoju 1A parter.

 

     GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

    Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu tj.

    - poniedziałek, środa , czwartek - godz. od 7:30 do 15:30;

- wtorek -godz. od 7:30 do 17:00;

- piątek – godz. od 7:30 do 14:00

       w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia przy Placu Tysiąclecia 25, pokój 1A parter budynku.

    Zgłoszenia kandydatów,  które wpłyną do Rady Miasta po 30 czerwca 2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.   Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Koszt  opłaty za:

- wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa

-badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.: 56 683 54 10 wew. 24.
[1] Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
1. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, odzwierciedlająca, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy.
2. Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.
3. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 × 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniający ww. wymagania.
Przewiduje się odstępstwa dotyczące fotografii osób: 
* Z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, które mogą dołączyć fotografię przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami, pod warunkiem załączenia do wniosku oryginału orzeczenia o niepełnosprawności.
* Noszących nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, pod warunkiem załączenia do wniosku zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 


Załączniki

oswiadczenie (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lista osób popierających kandydata na ławnika. kadencja 2020-2023 (97kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
karta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika (73.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".